top of page
搜尋

如果辣椒係靈魂,蒜頭就係最佳靈魂伴侶!

辣當然重要,但香氣係不容忽視,所以我哋同樣重視蒜頭嘅重要性!每粒蒜頭都係人手挑選出合乎大小同品質嘅蒜頭,確保質素。然後就係不能夠公開嘅處理蒜頭嘅秘密方法。如果你係淨係追求「死辣」嘅朋友,我哋「手造蒜蓉辣椒醬」未必啱你!
58 次查看0 則留言
bottom of page